Johdon markkinointiratkaisut (29,90€)

johdon markkinointiratkaisut

Strateginen markkinointi

Markkinointi on perinteisesti nähty lähinnä operatiiviseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on tukea yrityksen tuotteen tai palvelun myyntiä tai reagoida kilpailijan toimiin markkinoilla. Yritys laatii usein erillisen "markkinointistrategian", jonka lähtökohtana on esim. myytävä tuote tai palvelu. Kirjassa osoitetaan kuinka markkinoinnillisten ratkaisujen on oltava osa yrityksen kokonaistrategiaa ja niiden on tultava yrityksen johdolta. Tällaisia ratkaisuja ovat mm. siirtyminen segmenttiperusteiseen liiketoimintaan tai markkinaosuuden vahva kasvattaminen esim. strategisilla yritysostoilla.

Kirja keskittyy strategiatyöhön markkinoinnin näkökulmasta ja käsittelee markkinointiin liittyviä strategisia päätöksiä, kuten yrityksen imagon, markkinointikanavien, yhteistyökumppaneiden ja markkinasegmenttejen valintaa sekä kasvustrategioita. Kirjassa läpikäydään mm. strategisen suunnittelun prosessin vaiheet ja suunnittelussa huomioon otettavat seikat, strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat tekijät, kriittiset menestystekijät, kilpailuedun ja segmenttiajattelun. Asioita havainnollistetaan esimerkeillä erilaisssa strategiavalinnoissa onnistuneista yrityksistä.

Kirja on tarkoitettu yritysjohdolle hyödynnettäväksi yritystoiminnan strategisissa, markkinoinnillisista menestystä tuottavissa linjauksissa. Se antaa selkeän toimintamallin markkinointinäkökulmaiseen strategiseen päätöksentekoon. Kirja on myös puheenvuoro markkinointinäkökulmaisen liiketoiminnan toteuttamisen puolesta päämäränään erkaantua tuote- ja tuotantonäkökulmaisesta liiketoimintamallista.

 

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 29,90€ + posti- ja käsittelymaksu