Näin ostan kehitys-, koulutus- ja konsulttipalveluja

Ratkaiseva onnistumisperusta kehitys-, koulutus- ja konsulttipalveluiden ostamisessa on konsultin perehtyneisyys konsultoitavaan asiaan. Näin ollen konsultilta on aina tarkoituksenmukaista selvittää tämä perehtyneisyys.

Toisena onnistumisperustana on konsultin henkilöperusteinen soveltuvuus mahdollisen koulutusryhmän tai konsultoitavan kohteen avainhenkilöiden kanssa toimimiseen. Tämä on tärkeää siksi, että asiakkaan ja konsultin suhde on aina yhteistoimintasuhde, jossa asiantuntemuksen ohella onnistumiseen ratkaisevasti vaikuttaa henkilökemian toimivuus. Erityisesti pitemmissä konsultointiprojekteissa konsultin ja asiakkaan avainhenkilöiden ajatuksellisen ja toimintamalliperusteisen yhteensopivuuden varmistuminen on aina asiakkaan edun mukaista.

Konsultti- ja koulutustyötä tilattaessa on konsultilta aina syytä vaatia kirjallinen tarjous. Se selvittää kaikki keskeiset toiminnalliset ja kustannukselliset työhön liittyvät tekijät. Näin asiakas saa etukäteen tiedon siitä, miten konsultti on suunnitellut toimintansa ja mitkä ovat kehittämistyön kustannukset. Tarjousperustan pohjaksi asiakkaan olisi hyvä (mieluiten kirjallisesti) antaa kuvaus yrityksen toiminnasta ja konsultointiperustaan vaikuttavista taustatekijöistä, jotta tarjoukseen ja toimintaehdotukseen voidaan ottaa kaikki keskeisesti sisältöratkaisuihin vaikuttavat tekijät huomioon.

< Sivun alkuun

Näin ostan markkinointitutkimuspalveluja

Markkinointitutkimus on varsin tarkkaa kelloseppätyötä, jossa pienetkin asiat vaikuttavat ratkaisevasti tutkimuksen onnistumiseen ja siten tulosten hyödynnettävyyteen. Tässä tutkimuksen onnistuneessa toteutuksessa on sekä asiakkaalla että markkinointitutkimuksen tekijällä varsin ratkaiseva rooli.

Valittaessa markkinointitutkimusyhtiötä asiakkaan kannattaa erityisesti varmistaa tutkimusyhtiön osaamisperusta siinä tutkimusmenetelmässä, joka kyseiseen tutkimusongelmaan on soveltuva. Tämän asiakas parhaiten selvittää pyytämällä tutkimuslaitokselta ehdotuksen siitä toimintamallista, miten asiakkaan tietotarve tutkittavaan asiaan tutkimusyhtiön mielestä kannattaisi selvittää.

Tutkimustoteutuksen pohjaksi asiakkaan kannattaisi mahdollisimman tarkasti yksilöidä kaikki kysymykset, joihin hän haluaisi tutkimuksella vastaukset. Tämä yksilöity kysymyslista on se perusta, johon tutkimuslaitos tutkimussuunnitelmansa ja tutkimustoteutuksen perustaa. Tämän yksilöidyn kysymyslistan avulla tutkimuslaitokselta voi pyytää myös ehdotuksen ja tarjouksen tutkimuksen toteutuksesta.

Tutkimustoteutuksen perustaksi tulee aina pyytää kirjallinen tarjous. Siinä tulee edellyttää tiedot muun muassa seuraavista seikoista:


Tiedot tutkimuksella selitettävistä seikoista
Tutkimusmenetelmä (tiedonkeruumenetelmä)
Tutkimusotos, sen laajuus ja mahdollinen otantamenetelmä
Tutkimuksella odotettavissa oleva vastausten määrä
Aikataulu
Kustannukset
Raportointiperustat

Tutkimustulostuksiin kannattaa aina erikoistutkimusten kohdalle liittää tulosten käsittely tilaajan avainhenkilön ja tutkimuslaitoksen edustajan yhteisessä kokouksessa. Näin tutkimustulosten johtopäätösten perustat saadaan paremmin avattua kuin mikä yleensä on mahdollista pelkän kirjallisen tutkimusraportin avulla.

< Sivun alkuun

Näin ostan mainostoimistopalveluja

Parhaimmillaan asiakas-mainostoimistosuhde on tiivis yhteistyösuhde. Tästä syystä mainostoimiston ja asiakkaan avainhenkilöiden henkinen yhteisymmärrys ja yhteistyömallin toimivuus on varsin keskeistä.

Onnistuneessa mainostoimistosuhteessa on tärkeää, että mainostoimiston avainhenkilö on varsin tiukasti tietoinen asiakasyrityksen toiminnasta ja sen toiminnan menestykseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän aikaansaamiseksi mainostoimisto on aina kiinnostunut ennen minkään syvällisemmän työn tekemistä seuraavista seikoista.

Toimeksiannon perustiedot

1. Tiedot markkinoista

Kokonaismarkkinoiden suuruus ja kehitys
Markkinaosuudet ja niiden kehitys

2. Tiedot tuotteesta

Tuotekuvaus
tekninen
ostajan/käyttäjän kannalta (pääargumentti, lisäargumentti, eroavuus kilpailijoista)
Tuotteen historia ja sen asema markkinointipolitiikassa
Tuotepalveluvalmius (hinta, huolto, varaosat, saatavuus yms.)

3. Tiedot kilpailijoista

Kilpailevat tuotteet, niiden ominaisuudet
Markkinatoimenpiteet (hinta, jakelu, arviot markkinointipolitiikasta, mainonta, myynninedistäntä).

4. Tiedot asiakaskunnasta

Asiakasprofiili (demografiset tekijät, psykografiset tekijät)
Osto- ja kulutustavat (kuka ostaa, mistä, milloin, kuinka usein)
Tiedot, käsitykset ja asenteet omaa ja kilpailevia tuotteita kohtaan.

5. Muut tiedot

Institutionaaliset tekijät (lainsäädäntö, toimialasopimukset)
Pitkällä aikavälillä kysyntään vaikuttavat tekijät.

6. Aikaisemmat toimenpiteet + arviointi


Kuhunkin tehtävään projektiin olisi asiakkaan hyvä antaa seuraaviin kysymyksiin tiedollinen peruspaketti.


Toimeksiantotiedot

1. Markkinoinnin tavoitteet ja mainonnan osa niiden saavuttamisessa

Mainonnan tavoitteet:
myynnin lisääminen/kpl, € jne. tai katetta)
uusien käyttöyhteyksine ja –tapojen löytäminen ja niistä kertominen
uusien käyttäjäryhmien löytäminen
tuotekuvaan vaikuttaminen
yrityskuvaan vaikuttaminen

2. Markkinoinnin strategia ja markkinointitoimenpiteet

markkinointimix kokonaisuudessaan (pakkaus, hinta, jakelu, laatu)
muut myynninedistämistoimenpiteet
mainonta suhteessa muihin toimenpiteisiin

3. Markkinoinnin ja mainonnan kohderyhmät

lopulliset käyttäjät ja sidosryhmät (määrittely eri ominaisuuksien suhteen)
jälleenmyyjät ja sidosryhmät

4. Näkemykset mainonnan sisällöstä ja sanomasta

mitä tuotteesta halutaan sanoa
mitä muita elementtejä mainonnassa on huomioitava ja tuotava esiin (logo, merkki, valmistavaan yritykseen liittyvät tiedot jne.)

5. Aikataulu

6. Budjetti


Tämä kokonaisuus antaa mainostoimiston suunnittelijalle valmiudet tehdä toimivaa suunnittelua sekä mainostajalle perustat vaatia tuloksellista mainstyötä.

Jokaiseen mainostoimistotyöhön tulee vaatia kirjallinen tarjous. Se selvittää kustannusten ohella hieman sitä sisältöä, miten mainostoimisto kyseisen asian on ajatellut toteuttaa. Näin erityisesti silloin, kun on kyse ns. kampanjasuunnittelusta, jossa muun muassa mediavalinta ja sen kautta työn sisällölliset linjastukset näyttelevät toteutuksessa ratkaisevaa roolia.

Mainostoimistoa voidaan käyttää kahdessa periaatteessa varsin erilaisessa roolissa: suunnittelu- ja toteutusroolissa. Käytettäessä mainostoimistoa suunnitteluroolissa mainostoimisto linjastaa ja työstää kaiken mainossisällön asetettujen tavoitteiden ja toimeksiantoperustojen pohjalta. Asiakkaan halutessa hän voi käyttää mainostoimistoa myös toteuttajaroolissa, jolloin suunnittelutehtävän hoitaa asiakas toimiston vastatessa vain tehdyn linjastuksen pohjalta tehdystä toteutuksesta. Kumpikin toimintamalli on periaatteessa toimiva, kunhan asiakkaan ja mainostoimiston toimintaprosessit on ko. toimintamallin toteuttamiseen valjastettu.

< Sivun alkuun