Markkinointitutkimukset

Tutkimuspalveluihin sisältyvät laaja-alaisesti markkinointitutkimuksen eri tutkimuskohteiden tutkimustuotteet. Kaikki Rope-Yhtiöissä tehtävät markkinointitutkimukset ovat ns. räätälöityjä erillistutkimuksia, joissa tutkimussisältö suunnitellaan aina asiakkaan yksilöityjen tutkimustarpeiden pohjalta. Rope-Yhtiöiden tutkimusyhtiön Tietotiikerin iskulauseena on "eläimellisen hyviä markkinointitutkimuksia", joka kertoo sen otteen, millä tutkimuksemme tehdään.

Markkinoinnin toimivuuden kartoitukset

  • Markkinoinnin toimivuusselvitys

Markkinointitutkimustuotteet

Asiakastyytyväisyystutkimukset
selvittävät asiakaskunnan asiakastyytyväisyysasteet ja tyytyväisyysperustat eli tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden syyt

Yrityskuvatutkimukset
selvittävät yrityksen imagon suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin ja imagon vahvuus- sekä heikkoustekijät

Tuotekuvatutkimukset
selvittävät tuotteen toiminnalliset ja persoonaperusteiset mielikuvat suhteessa keskeisimpiin kilpailijabrandeihin

Tuotevalintatutkimukset
selvittävät perustat tarkasteltavan tuotealueen valintaan vaikuttavista tekijöistä

Työilmapiiritutkimukset
selvittävät yrityksen työilmapiiriin vaikuttavien osatekijöiden kautta organisaation työilmapiirin ja sitä edistävät ja sitä haittaavat tekijät

Yrityskulttuuritutkimukset
selvittävät henkilöstön keskuudessa yrityksen ydinarvot ja toiminnallisiin arvotekijöihin liittyvät toimintatekijöiden toteutusmallit

Mystery Shopping
selvittää yrityksen palvelun toimivuuden määriteltyjen palvelutekijöiden kohdalla

Kilpailutilannetutkimus
selvittää toimialan kilpailuasemaa ja kilpailijoittain kunkin kilpailijan menestysperustoja ja sen asemallista vahvuutta markkinoilla

Organisaatiomarkkinoiden ostotutkimukset
selvittävät organisaatiomarkkinoiden ostoprosessia ja siihen osallistujia ja kunkin osallistujatahon ostoon vaikuttavia tekijöitä

Nimitestit
selvittävät vaihtoehtoisten yritys- tai tuotenimien toimivuutta tai toimimattomuutta niihin liittyvien assosiaatiorakenteiden kautta

Pakkaustestit
selvittävät eri pakkausvaihtoehtojen janiihin liittyvien elementtien toimivuutta ja sitä kautta eri pakkausten vetovoimakykyä markkinoilla

Kampanjaidean toimivuustestit
selvittävät linjastettujen mainosideoiden assosiaatioperustojen toimivuutta ja sitä kautta niiden toteutuskelpoisuutta

Kampanjan etukäteistestit
selvittävät mainoskampanjan toimivuusastetta ja toimivuus- tai toimimattomuustekijöitä kampanjatoteutuksen luonnosvaiheessa

Kampanjan huomioarvotutkimukset
selvittävät kampanjan näkyvyyttä, muistamista ja huomioarvotekijöitä valitussa kohderyhmässä

Verkkomainonnan toimivuustutkimus
selvittää verkkomainonnan toimivuutta ja kävijäprofiilia